Ik ben werkgever

Als werkgever heeft u dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke vragen. Is sprake van een arbeidsconflict, een zieke werknemer, gaat u reorganiseren of wilt u een werknemer ontslaan? BAASZ Advocaten kan u hierbij helpen.

BAASZ Advocaten biedt advies en begeleiding op alle onderdelen van het arbeidsrecht. Heeft u als werkgever of P&O-er vragen over de beste juridische koers of strategie? Wij helpen graag. Dat doen we praktisch en to-the-point, zonder vaktaal of wollige adviezen.

Wij nemen graag het voortouw in elk dossier en komen soms zomaar bij u langs. Kosteloos uiteraard. Zo weten wij wat er in uw onderneming speelt, kunnen we juridische problemen voorkomen of bijsturen en houden wij u op de hoogte van belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving.

Ik heb advies nodig

BAASZ Advocaten biedt advies en begeleiding op alle onderdelen van het arbeidsrecht. Heeft u als werkgever of P&O-er vragen over de beste juridische koers of strategie? Wij helpen graag. Dat doen we praktisch en to the point, zonder vaktaal of wollige adviezen.

Wij nemen graag het voortouw in elk dossier en komen soms zomaar bij u langs. Kosteloos uiteraard. Zo weten wij wat er in uw onderneming speelt, kunnen we juridische problemen voorkomen of bijsturen en houden wij u op de hoogte van belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving.

 

Naar contact Bel direct
Ik heb te maken met een disfunctionerende werknemer

Een werknemer die disfunctioneert komt de in zijn arbeidsovereenkomst of CAO gemaakte afspraken niet na. Denk aan het maken van onnodige fouten, het niet behalen van targets of het ontbreken van de benodigde kennis en kunde. BAASZ Advocaten adviseert u graag over de beste strategie in elke situatie.

 

Naar contact Bel direct
Ik heb een arbeidsconflict met een werknemer

Er zijn veel mogelijke oorzaken voor een arbeidsconflict met een werknemer. Denk aan een voornemen tot ontslag, disfunctioneren, een reorganisatie of geschillen over de wederzijdse re-integratieverplichtingen. Deze zaken leiden vaak tot een verstoorde arbeidsverhouding. Dat is niet zo vreemd. Want frustraties nemen toe, de belangen zijn groot en emoties lopen hoog op. Streeft u naar een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst of wilt u deze juist beëindigen? BAASZ Advocaten helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Naar contact Bel direct
Ik wil reorganiseren

De economie verandert voortdurend en uw onderneming verandert mee. Wilt u uw bedrijf naar aanleiding van een teruglopende omzet herstructureren of een deel van de bedrijfsactiviteiten beëindigen? Deze beslissingen hebben ingrijpende gevolgen voor uw personeel.

BAASZ Advocaten begeleidt u op deskundige wijze in dit traject van reorganisatie. Denk hierbij aan het opstellen van een Sociaal Plan, het indienen van de adviesaanvraag bij de ondernemingsraad, het aanvragen van de benodigde ontslagvergunningen bij het UWV en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

 

Naar contact Bel direct
Ik wil een werknemer op staande voet ontslaan

Een ontslag op staande voet vereist snelheid en nauwkeurigheid. Alleen dan houdt het wettelijk stand. Zo’n ontslag moet onder andere onverwijld – en dus zo snel mogelijk na ontdekking van de dringende reden – te worden gegeven. Ook moet de reden van ontslag voor de werknemer duidelijk zijn en schriftelijk worden bevestigd.

Heeft u als werkgever een werknemer op staande voet ontslagen of overweegt u dit te doen? Neem dan contact op met BAASZ Advocaten voor snel advies en begeleiding.

Naar contact Bel direct
Ik heb te maken met een zieke werknemer

Als werkgever van een (langdurig) zieke werknemer heeft u allerlei (re-integratie)verplichtingen. Deze zijn door voortdurend veranderende en complexe wetgeving niet altijd duidelijk. Maar komt u uw verplichtingen niet na, dan zijn de financiële gevolgen groot.

Soms komt het voor dat een werknemer zich ziekmeldt, terwijl eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict. Een snel en ferm optreden is in zo’n situatie van belang om een langslepend traject te voorkomen.

BAASZ Advocaten begeleidt u graag in het re-integratietraject, zodat de gevolgen van een zieke werknemer voor uw onderneming zo klein mogelijk blijven. Wij adviseren u onder meer over de onderstaande onderwerpen. Daarbij schakelen wij zo nodig de hulp in van de deskundigen in ons netwerk, zoals bedrijfsartsen, re-integratie- en verzuimspecialisten en mediators.

 • Wet verbetering poortwachter
 • Inschakelen bedrijfsarts
 • Second opinion andere bedrijfsarts
 • Deskundigenoordeel
 • Plan van Aanpak
 • Eerstejaarsevaluatie
 • (Stopzetten en opschorting) loondoorbetaling
 • Re-integratieverplichtingen
 • Passende arbeid
 • Re-integratie tweede spoor
 • Loonsanctie
Naar contact Bel direct
Moet ik een ontslagvergoeding betalen?

Een werknemer heeft bij ontslag vrijwel altijd recht op een ontslagvergoeding. Dit wordt ook wel een transitievergoeding genoemd. De maximale vergoeding bedraagt per 1 januari 2018 € 79.000,- bruto of een jaarsalaris als dit hoger is.

Ontslaat u een werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen, dan bent u geen ontslagvergoeding verschuldigd. Hebt u als werkgever zelf verwijtbaar gehandeld (bijvoorbeeld bij een onterecht ontslag), dan heeft een werknemer naast zijn transitievergoeding recht op een billijke vergoeding.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst, kunt u in overleg met een werknemer bepalen of een ontslagvergoeding wordt betaald en wat hiervan de hoogte is.

BAASZ Advocaten adviseert u graag over de vraag of u een ontslagvergoeding moet betalen en zo ja, over de hoogte daarvan.

 

Naar contact Bel direct
Ik wil een werknemer schorsen of op non-actief stellen

Als werkgever heeft u een instructiebevoegdheid. Met andere woorden: tot op zekere hoogte bepaalt u wat uw werknemers doen. De grenzen van deze instructiebevoegdheid worden bepaald door de arbeidsovereenkomst, de wet en ‘goed werkgeverschap’.

Wanneer een werknemer de instructies niet naleeft, wilt u hiertegen optreden. Naast andere sancties, zoals het geven van een officiële waarschuwing of zelfs ontslag, bestaat ook de mogelijkheid een werknemer op non-actief te stellen of te schorsen. Dit gebeurt al dan niet met behoud van loon. Wij adviseren u welke maatregel in uw situatie passend is.

Naar contact Bel direct
Vaststellingsovereenkomst

Aan iedere arbeidsovereenkomst komt een eind. De beëindiging kan zowel op initiatief van werknemer als van werkgever plaatsvinden. Wat de aanleiding van de beëindiging ook is, als werkgever heeft u er in veel gevallen belang bij om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Zo kunnen afspraken gemaakt worden over de verplichtingen die daaraan voor beide partijen zijn verbonden. Denk hierbij aan de eventueel te betalen vergoeding, de door werknemer in te leveren bedrijfseigendommen of terug te betalen opleidingen, een geheimhoudingsverplichting, een concurrentiebeding, het afrekenen van vakantiedagen en de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

Dit alles kan worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. BAASZ Advocaten kan zo’n vaststellingsovereenkomst voor u opstellen, met de werknemer onderhandelen over de voorwaarden en ervoor zorgen dat niets wordt vergeten.

Naar contact Bel direct
Arbeidsvoorwaarden & CAO

Het aannemen van personeel begint met het maken van goede afspraken. Onze standaardcontracten stellen wij u graag ter beschikking. Vervolgens helpen wij u graag met het op maat maken hiervan. Zo beschikt u altijd over een arbeidsovereenkomst die volledig up-to-date is, voldoet aan de toepasselijke CAO en is toegesneden op uw onderneming.

Daarnaast moeten arbeidsvoorwaarden ook weleens worden gewijzigd. Bijvoorbeeld door veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook door veranderingen in uw bedrijf of bij de werknemer zelf. BAASZ Advocaten staat u graag bij in dit proces.

Ook bij vragen over de uitleg en toepassing van CAO-bepalingen kunt u bij BAASZ Advocaten terecht.

Naar contact Bel direct
Flexibele arbeid

Vroeger kreeg een werknemer na een geslaagde proeftijd vaak direct een contract voor onbepaalde tijd. In de huidige economie is een vast contract eerder uitzondering dan regel. Steeds meer werkgevers hebben slechts een aantal vaste werknemers in dienst. Daarnaast maken zij gebruik van flexibele arbeid.

Deze ‘flexibele schil’ geeft werkgevers de mogelijkheid om specifieke kennis aan te trekken, om tijdelijke pieken in het werkaanbod en ziekte op te kunnen vangen en om personeelskosten onder controle te houden. Een flexibele schil kan worden ingevuld door werknemers tijdelijke contracten aan te bieden, maar ook door gebruik te maken van payroll- en detacheringsconstructies. BAASZ Advocaten kan u helpen bij het vinden en toepassen van een oplossing die bij uw onderneming past.

Naar contact Bel direct