Ga naar de inhoud

Prinsjesdag: dit zijn de wijzigingen voor werkgevers en werknemers in 2024

Op 19 september presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota. Dit jaar stond wederom in het teken van het vergroten van de koopkracht en het voorkomen van armoede, ook onder werkenden. Ondanks dat het kabinet demissionair is, kunnen de plannen rondom het hervormen van de arbeidsmarkt gewoon doorgaan. Veel van deze plannen hebben nog geen concrete ingangsdatum en moeten nog verder worden uitgewerkt. Wat staat er op stapel? In dit blog hebben wij de belangrijkste speerpunten en (aankomende) wijzigingen voor je op een rijtje gezet.

Meer bestaanszekerheid voor werkenden

Armoede komt niet alleen voor onder niet-werkenden en uitkeringsgerechtigden, maar ook steeds meer werkende Nederlanders leven in armoede. Bijvoorbeeld doordat zij meerdere oproepcontracten moeten combineren om de eindjes aan elkaar te knopen. Om werkende Nederlanders meer bestaanszekerheid te bieden heeft minister van Gennip onderstaande plannen aangekondigd:

 • Nulurencontracten worden afgeschaft omdat deze weinig zekerheid bieden. Hier komt een basiscontract voor in de plaats waarbij werknemers de zekerheid krijgen van een minimum aantal uren aan werk. Voor studenten en scholieren blijft het overigens wel mogelijk om op basis van een oproepcontract te werken.
 • De keten van tijdelijke contracten is nu onderbroken na 6 maanden en 1 dag, maar dit wordt straks verhoogd naar 5 jaar. Het perspectief op een vast contract wordt hiermee vergroot doordat een draaideurconstructie wordt voorkomen.

Wanneer deze wijzingen ingaan is nog niet duidelijk, waarschijnlijk op z’n vroegst per 2025. In de loop van 2024 verwachten wij meer duidelijkheid op dit punt.

Werk moet lonen

Werken moet lonen en dus financieel aantrekkelijker worden. Hiervoor zijn zowel aanpassingen in ons belastingstelsel (schijf 1) aangekondigd als aanpassingen in de wetgeving.

 • De arbeidskorting gaat per 1 januari 2024 omhoog van € 3.070,- naar € 3.374,-.
 • Het minimum(uur)loon gaat per 1 januari 2024 omhoog. Daarnaast wordt de Wet Minimumloon en Minimumvakantietoeslag aangepast zodat werknemers daadwerkelijk een minimumuurloon betaald moeten krijgen. Het minimumloon verschilt nu per sector en is afhankelijk van het aantal uren dat je per week werkt (36, 38 of 40 uur). In de praktijk betekent dit in de huidige situatie dat iemand die een 40 urige werkweek heeft een lager uurloon heeft, maar onder de nieuwe wetgeving heeft iedereen hetzelfde minimumuurloon. In oktober wordt het minimumuurloon per 1 januari 2024 bekend.

Regelgeving rondom (zakelijk) reizen

Enerzijds wordt de regelgeving rondom zakelijk reizen gemakkelijker gemaakt voor werkgevers, anderzijds moeten werkgevers aan nieuwe verplichtingen voldoen:

 • De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23 per kilometer.
 • Vanaf 2024 mag een OV-kaart onbelast worden vergoed of verstrekt, ook als de werknemer hybride werkt. De registratie van privé en zakelijk gebruik hoeft niet meer te worden bijgehouden als de werknemer de OV-kaart zakelijk gebruikt.
 • Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten rapporteren over hun CO2 uitstoot door het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van hun werknemers. De gegevens over 2024 moeten uiterlijk op 30 juni 2025 zijn ingestuurd bij de RVO.

Hogere arbeidsmarktparticipatie & employability

Om de krapte op de arbeidsmarkt tegen de te gaan is het belangrijk om te kijken naar onbenut potentieel. Er staan nog veel mensen aan de kant die wel degelijk van toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt, denk aan 60 plussers. De overheid wil werkgevers stimuleren om dit onbenut potentieel te benutten en de inzetbaarheid van werknemers te vergroten via onderstaande initiatieven:

 • Werkgevers worden opgeroepen te kijken naar jobcarving, het aanpassen van de baan naar de persoon in plaats van andersom, of door bijvoorbeeld het opsplitsen van 1 baan naar 2. In deze arbeidsmarkt is het onmogelijk om een schaap met 5 poten aan te nemen. De krapte op de arbeidsmarkt houdt naar waarschijnlijkheid nog lang aan, waarbij jobcarving, maar ook het digitalisering van processen van belang is. Ook deeltijdwerkers moeten worden gestimuleerd om meer uren te werken, eerdere plannen voor een voltijdbonus hebben tot veel kritiek geleid.
 • De huidige STAP- regeling wordt afgeschaft, maar een deel van het budget wordt gebruikt om de SLIM regeling te verhogen van 2024 tot 2027. Werkgevers kunnen dan tot € 25.000,- ontvangen voor de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Als werkgever kun je je werknemers nog stimuleren om dit jaar gebruik te maken van de STAP- regeling. De volgende aanvraagperiode staat gepland op 15 november 2023.

Betere en flexibelere werkomstandigheden

Met onderstaande plannen moeten werknemers flexibeler zijn in het vormgeven van hun werk en beter beschermd worden tegen ongewenst gedrag:

 • Er is een actieprogramma tegen grensoverschrijdend gedrag gelanceerd door het kabinet, maar in 2024 wordt er op dit gebied verdere wet- en regelgeving verwacht. Onder andere door het verplichten van een klachtenprocedure en gedragscode voor werkgevers.
 • Het verlofstelsel dat we nu kennen, bijvoorbeeld voor de zorg van een dierbare, wordt naar verwachting vereenvoudigd. In 2024 wordt dit verder uitgewerkt.

Voorkomen schijnzelfstandigheid en meer zekerheid voor ZZP’ers

Er is al jaren onduidelijkheid over de rechtspositie van ZZP’ers. Ook zouden zij beter beschermd moeten worden tegen tegenslag:

 • Het kabinet wil dat de handhaving van de wet DBA weer wordt opgepakt, maar eerst zal er meer duidelijkheid moeten komen over de rechtspositie van een ZZP’er. Want wanneer ben je nu echt een ZZP’er of is er sprake van werknemerschap? Dit hangt onder andere af van het gezag en de inbedding in de organisatie. Hier worden heldere criteria voor opgesteld zodat duidelijk is of het om (schijn)zelfstandigheid gaat of niet.
 • Er moet een verplichte AOV komen voor zelfstandigen. Dit staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025. Ook wordt er gekeken naar pensioenbouw voor ZZP’ers in de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen.

Wijzigingen bedragen en percentages vergoedingen & regelingen

Tenslotte worden er nog een aantal bedragen en percentages per 1 januari 2024 geïndexeerd of aangepast:

 • Het definitieve bedrag van de maximaal onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2024 wordt eind dit jaar verwacht. Op dit moment is dat € 2,15 per dag.
 • De vrije ruimte in de WKR was tijdelijk verhoogd naar 3%. Vanaf 1 januari 2024 geldt weer het gebruikelijke tarief van 1,92%.

Contact

Heb je vragen over voorgaande? Wij helpen je graag. Neem gerust contact met ons op.