Ga naar de inhoud

Deel 2: Wat kost een zieke werknemer?

In deel 2 van het vierluik staan we stil bij de kosten van een zieke werknemer. Een zieke werknemer kost gemiddeld al gauw € 250,-  tot € 400,- per dag aan salaris, re-integratie- en overige kosten. Een flink bedrag voor menig werkgever, zeker wanneer er geen verzuimverzekering is afgesloten. Wat ben je als werkgever verplicht om te betalen, welke opties heb je en waar kun je aanspraak op maken? We vertellen je er meer over in dit blog.

Geen arbeid, wél loon, tenzij…
Met ingang van 1 januari 2020 geldt volgens artikel 7:628 BW de hoofdregel:  ‘geen arbeid, wel loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen’. Jarenlang was de hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’.  Bij onvoldoende werk, verlof, maar ook bij ziekte moet onder het nieuwe recht de werkgever het loon betalen. Mocht je als werkgever van mening zijn dat het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer hoort te komen dan ligt de bewijslast bij jou als werkgever in plaats van de werknemer. Je kunt hierbij denken aan een situatie waarbij er twijfels zijn over de aard van een ziekmelding. In dit geval is het tijdig raadplegen van een bedrijfsarts wenselijk om duidelijkheid te krijgen over de mate van arbeids(on)geschiktheid van je werknemer.

De verplichte kosten
Wat ben je verplicht om te betalen als je werknemer ziek is? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het belangrijk om te weten of jouw bedrijf onder de werkingssfeer van een CAO valt. In ons vorige blog vertelden we je al dat er een doorbetalingsverplichting geldt voor de eerste 104 weken van ziekte. Dit is minimaal 70% van het brutoloon, maar in het eerste jaar minimaal het wettelijk minimumloon. In veel CAO’s wordt hier vanaf geweken en zijn aanvullende regelingen of verplichtingen opgenomen. Denk aan verplichte verzekeringen, maar ook bijdragen aan fondsen. Daarnaast betaal je als werkgever voor alle re-integratieactiviteiten zoals een eventueel tweede spoor traject. In sommige gevallen kun je bij re-integratie aanspraak maken op een subsidie vanuit een CAO fonds.

Onkosten
Wanneer je hier niks over hebt afgesproken ben je als werkgever in beginsel ook verplicht om bepaalde onkosten, zoals reiskosten, representatiekosten en andere vaste onkostenvergoedingen tijdens ziekte door te betalen. Hier mag je als werkgever wel afwijkende afspraken over maken en het is dus verstandig om hierover een regeling op te nemen in de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsvoorwaardenregeling.

Loonheffingen en eigenrisicodragerschap
Via de loonheffingen draag je als werkgever premies af voor je huidige werknemers, maar ook voor werknemers die niet meer bij je in dienst zijn. Deze werknemers zijn bijvoorbeeld ziek uit dienst gegaan door het eindigen van een tijdelijk dienstverband of hebben binnen vier weken na uitdiensttreding aanspraak gemaakt op een Ziektewet- of WIA uitkering. Wist je dat je als werkgever wel tot 12 jaar premies kunt betalen voor een zieke (ex)werknemer? Deze premies betaal je aan het UWV. De hoogte van de premie hangt af van of je een kleine, middelgrote of grote werkgever bent. Je kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de Ziektewet. In dit geval betaal je geen premie aan het UWV, maar ga je dit bij een andere partij verzekeren. Je bent dan als werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke (ex)werknemers en het betalen van de uitkering. Het UWV blijft wel eindverantwoordelijk. Bespreek met een financieel adviseur of dit mogelijk voor jou interessant is.

Regres
Heeft je werknemer een ongeluk gehad en is hij arbeidsongeschikt geworden? Dan is er wellicht een mogelijkheid om regres te nemen op degene die het ongeluk heeft veroorzaakt of degene die hiervoor aansprakelijk is. Kort gezegd kun je in dit geval de kosten van arbeidsongeschiktheid verhalen op een derde.

Vangnetregelingen
Als je werknemer onder een vangnetregeling valt worden de directe loonkosten (vaak excl. pensioenpremie) onder bepaalde condities door het UWV betaald. Denk aan ziekte ten gevolg van zwangerschap of orgaandonatie. Ook kunnen de kosten van verzuim van een werknemer met een zogenaamde no risk polis gecompenseerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een werknemer met een handicap of (vroegere) ziekte in dienst neemt. Check hiervoor de website van het UWV.

Verzekeringen
Het is mogelijk om je als werkgever te verzekeren tegen de kosten van ziekteverzuim in de eerste 104 weken. Dit kan door middel van een verzuimverzekering of een verzuimontzorgverzekering. In dat laatste geval ben je niet alleen verzekerd voor de kosten van ziekteverzuim, maar is vaak ook het basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts inbegrepen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om voor je personeel extra verzekeringen af te sluiten, bijvoorbeeld een WGA- Gat of Hiaat verzekering. Het kan ook zijn dat er vanuit een CAO een verplichting tot het afsluiten van een verzekering geldt. In de meeste gevallen bouwt je werknemer ook minder pensioen op tijdens arbeidsongeschiktheid. Dit kun je ook bijverzekeren als extra arbeidsvoorwaarde.

Contact
Heb je nog vragen over het betalen van loon bij ziekte? Wij helpen je graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.