Ga naar de inhoud

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Hoewel de regering inmiddels een tweede noodpakket heeft aangekondigd (NOW 2.0) waarbij bedrijven maximaal 90% van de loonkosten gesubsidieerd krijgen, zijn deze noodpakketten voor veel bedrijven slechts een tijdelijke oplossing. Zo verwachten deze bedrijven dat zij nog veel langer met omzetverlies te kampen hebben. Een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende drie maanden is dan te weinig is om het tij te keren. Om die reden kan het treffen van meer ingrijpende maatregelen het overwegen waard zijn, zoals bijvoorbeeld (collectief) ontslag. In dit blog vertellen wij kort waar je aan moet denken bij een zogenaamd ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

UWV
Wanneer je een werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen – en je komt er samen niet uit door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst – kun je hiervoor toestemming vragen bij het UWV. Je vraagt het UWV dan om een ontslagvergunning. De aanvraag voor een ontslagvergunning gaat digitaal via het werkgeversportaal van het UWV. Hierop mag de werknemer vervolgens schriftelijk reageren. De behandeling van een ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken.

Wanneer je van het UWV een ontslagvergunning krijgt, heb je maximaal 4 weken om de arbeidsovereenkomst (schriftelijk) met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen. De proceduretijd bij het UWV mag je van de opzegtermijn aftrekken, maar er moet in ieder geval één maand overblijven.

Redenen ontslag
In de aanvraag moet je de redenen voor het bedrijfseconomisch ontslag onderbouwen. Het is goed om te weten dat het hierbij niet altijd hoeft te gaan om omzetverlies. Ook het wijzigen van de organisatie, het reorganiseren en/of het efficiënter inrichten van de organisatie zijn redenen die onder de paraplu van bedrijfseconomische reden vallen. Aannemelijk gemaakt moet worden dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen, dat de juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld en er geen mogelijkheden zijn om werknemers te herplaatsen.

Ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel)
Wanneer je wegens bedrijfseconomische redenen werknemers wilt ontslaan, moet de juiste ontslagvolgorde worden bepaald. Daarbij moet het zogenaamde afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Dit komt er kortgezegd op neer dat je rekening moet houden met de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer en dat je dat afzet tegen collega werknemers die dezelfde werkzaamheden verrichten. Per leeftijdsgroep binnen dezelfde functie worden de werknemers met het kortste dienstverband als eerste ontslagen.

Het afspiegelingsbeginsel moet in principe worden gevolgd en het UWV kijkt hier kritisch naar. In een aantal situaties kan van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de werknemer onmisbaar is omdat hij kennis en bekwaamheden heeft die zo belangrijk zijn voor het functioneren van het bedrijf dat in zijn plaats een andere werknemer voor ontslag moet worden voorgedragen. Het afspiegelingsbeginsel hoeft ook niet toegepast te worden wanneer sprake is van een unieke functie en/of wanneer een alle arbeidsplaatsen binnen een bepaalde functie komen te vervallen.

Herplaatsing
In de ontslagaanvraag moet onderbouwd worden dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemers – al dan niet met scholing – te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming. Een functie is passend als het aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de boventallige werknemer. Als er geen concrete mogelijkheden zijn, kunnen werknemers niet afdwingen dat zij herplaatst worden.

NOW
Wanneer de bedrijfseconomische redenen het gevolg zijn van de Coronacrisis zal UWV beoordelen of een NOW-aanvraag geen soelaas biedt. Als werkgever moet je dus goed motiveren dat het aanvragen van – uitsluitend – de NOW-tegemoetkoming onvoldoende is om jouw bedrijf uit de problemen te helpen.

Transitievergoeding
Elke werknemer die ontslagen wordt of waarvan de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, heeft recht op de wettelijke transitievergoeding of op een gelijkwaardige vergoeding die is opgenomen in het sociaal plan of de CAO. Zo ook werknemers die ontslagen wordt via het UWV. Uitzonderingen op deze regel zijn – ook als het financieel slecht gaat – niet mogelijk.

Contact
Ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen vraagt een goede voorbereiding, zodat de procedure soepel verloopt. Heb je vragen over een reorganisatie of verkeert jouw onderneming in zwaar weer, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag op weg.