Ga naar de inhoud

Wat verandert er in het arbeidsrecht per 1 juli 2023?

Halverwege het jaar staan er weer een aantal wijzigingen op stapel voor ondernemers met personeel. In dit blog zetten we de belangrijkste wijzingen voor je op een rijtje. Ook geven we alvast een korte vooruitblik op de (verwachte) wetswijzigingen die in 2024 van kracht zullen gaan.

Stijging minimum (jeugd)loon

Traditiegetrouw wordt zowel per 1 januari als per 1 juli van een kalenderjaar het minimumloon gewijzigd. Dit keer zal het minimumloon opnieuw stijgen en wel met een percentage van 3,13%. Niet alleen het wettelijk minimumloon gaat wijzigen, ook veel cao lonen zullen verder stijgen per 1 juli 2023. Val je onder de werkingssfeer van een cao? Check deze dan altijd de actuele bedragen in de CAO. Wanneer je niet CAO gebonden bent kun je de actuele bedragen checken op de website van de Rijksoverheid.

Loondoorbetaling zieke AOW’er verkort

Het komt steeds vaker voor: werkgevers die oudere werknemers (AOW’ers) in dienst nemen of houden. Waar voor een ‘reguliere’ werknemer een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken geldt bij ziekte, was dit voor AOW’ers al verkort naar 13 weken. Het risico om oudere werknemers in dienst te nemen of te houden wordt nu nog meer verkleind. Per 1 juli 2023 gaat een nieuwe termijn gelden van 6 weken in plaats van 13 weken. Was je oudere werknemer vóór 1 juli 2023 ziek? In dat geval geldt nog de oude termijn nog van 13 weken.

Nieuwe pensioenwet

Per 1 juli 2023 gaat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in. De nieuwe wet is op de valreep aangenomen in de Eerste Kamer op 30 mei 2023. Werkgevers en pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2028 om de pensioenregeling aan te passen naar de nieuwe regels. Zo staat onder andere in het nieuwe pensioenstelsel het premiebedrag vast en niet de uitkering. Door middel van beleggingen wordt het rendement bepaald op de pensioenpremies. Ook moet er onder de nieuwe wetgeving meer inzicht komen in wat er is opgebouwd in het persoonlijk pensioenpotje.

Valt jouw bedrijf onder een CAO? Dan worden de plannen gemaakt door de sociale partners en neemt de werkgeversvereniging de onderhandeling namens werkgevers voor z’n rekening. Als je bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds worden er ook centraal afspraken gemaakt, waardoor je als werkgever weinig zelf hoeft te regelen. Dat is anders voor bedrijven die een pensioenregeling hebben via een pensioenverzekeraar of PPI. In dit geval moet je als werkgever een aantal keuzes maken. De meeste verzekeraars bieden hierbij proactief hulp aan, maar het is altijd raadzaam om zelf de regie te houden en je personeel goed te informeren.

Visie op re-integratietraject

Zowel werkgever als werknemer zijn per 1 juli 2023 verplicht om hun visie te geven op het re-integratietraject. Dit geldt zowel bij het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak als bij de eerstejaarsevaluatie. Op deze manier wordt het gesprek en de betrokkenheid tijdens het re-integratieproces bevorderd. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: passende werkzaamheden, het advies van de bedrijfsarts en het aanvragen van een second opinion. De wijziging geldt voor re-integratiestukken die worden opgesteld na 1 juli 2023.

STAP- budget

Op 3 juli 2023 om 10:00 uur is er weer een nieuw aanvraagmoment voor het STAP-budget. Met deze regeling kunnen werknemers per jaar een budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Attendeer je werknemers op deze regeling nu het nog kan, want het STAP-budget komt per 2024 te vervallen.

Vooruitblik

Eind dit jaar, uiterlijk op 17 december 2023, moeten ook middelgrote werkgevers (tussen 50 en 249 werknemers) voldoen aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. De wet is al van kracht vanaf 18 februari 2023 en geeft melders van (vermoedelijke) mistanden meer bescherming.

Dan nog een belangrijke in deze reeks. Per 1 januari 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht om te rapporteren over het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van hun werknemers. Dit heeft als doel om de CO2 uitstoot te monitoren. Op de website van de RVO vind je alvast meer informatie.

Tenslotte gaat de compensatie van de transitievergoeding voor bedrijfsbeëindiging bij ziekte naar waarschijnlijkheid op z’n vroegst in per 2024.

Hervorming van de arbeidsmarkt

Hoe staat het met de plannen om de arbeidsmarkt te hervormen? Momenteel zijn er een aantal wetsvoorstellen aangekondigd, maar nog niet door de Eerste Kamer. Te beginnen met de Wet Werken Waar je Wilt. Het wetsvoorstel is een wijziging op de huidige Wet flexibel werken en regelt dat werkgevers (mits redelijk) moeten instemmen met het verzoek van een werknemer om thuis te werken of juist op kantoor. Ook is het nog niet bekend of de wetgeving rondom het verplichtstellen van een (externe) vertrouwenspersoon wordt aangenomen door de Eerste Kamer. Daarnaast zijn er nog wetsvoorstellen in behandeling met het oogpunt op verdere hervorming van de arbeidsmarkt. Denk aan het verdwijnen van het 0-urencontract, een nieuwe ketenregeling en het beperken van het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Contact

Wil je de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht nauwlettend volgen? Via onze nieuwsbrief houden we je als eerste op de hoogte. Als je vragen hebt over de (implementatie) van de nieuwe wetgeving in je bedrijf, kun je het beste contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!