Ga naar de inhoud

Dit kun je als werkgever doen als het UWV niet op tijd beslist over een WIA aanvraag

Wat doe je als werkgever wanneer je werknemer een WIA uitkering heeft aangevraagd en het UWV nog geen beslissing heeft genomen? De doorlooptijd van het beoordelen van WIA uitkeringen is de afgelopen tijd flink toegenomen door onder andere een tekort aan verzekeringsartsen. Wij merken dat dit vragen oproept bij onze werkgeversklanten. Want wat doe je en wat mag je doen na de verplichte wachttijd? In dit blog vertellen we je meer.

Loondoorbetalingsverplichting van 104 weken

Als een werknemer ziek wordt is een werkgever verplicht om de eerste 104 weken het loon door te betalen. Dit noemen we de wachttijd. Na deze periode bestaat er geen loondoorbetalingsverplichting meer, tenzij de re-integratie vrijwillig wordt verlengd of er door het UWV een loonsanctie wordt opgelegd aan de werkgever. Een loonsanctie wordt opgelegd wanneer de werkgever te weinig re-integratieactiviteiten heeft verricht. Na de wachttijd mag het UWV geen loonsanctie meer opleggen. Als dat dan toch gebeurt kun je als werkgever hiertegen bezwaar indienen.

Is er geen sprake van een loonsanctie? Dan eindigt de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken. Dit geldt ook als de werknemer tijdig een WIA uitkering heeft aangevraagd en nog geen uitsluitsel heeft van het UWV.

WIA aanvraag

Na 88 weken ziekte kan de werknemer een WIA uitkering aanvragen bij het UWV. Wij adviseren onze werkgeversklanten wel om dit samen met de werknemer op te pakken zodat het re-integratiedossier volledig naar het UWV gaat. Het UWV moet, volgens de wet WIA, binnen een redelijke termijn een beslissing nemen. Deze termijn is in ieder geval verstreken wanneer het UWV binnen 8 weken na ontvangst van de WIA aanvraag nog geen uitsluitsel heeft gegeven. De beslistermijn kan verlengd worden, maar het UWV dient te werknemer hierover schriftelijk te informeren. Blijf als werkgever dan ook altijd vinger aan de pols houden bij je werknemer. Om de lange doorlooptijd te beperken heeft het UWV besloten om tijdelijk 60-plussers te laten keuren door arbeidsdeskundigen in plaats van een verzekeringsarts. Deze groep is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle WIA aanvragen. Met een wachttijd van gemiddeld 18 weken (ANP) kijkt de overheid dan ook naar andere oplossingen om het capaciteitsprobleem op te lossen.

Overschrijding beslistermijn

Wat kun je doen als het UWV niet tijdig een beslissing heeft genomen en ook niet (tijdig) heeft aangegeven deze termijn te verlengen? De werknemer kan dan, als aanvrager, het UWV in gebreke stellen. Een werkgever mag dit ook als gemachtigde van de werknemer doen. Hiervoor dient het formulier ‘melden te late beslissing UWV’ ingediend te worden. In dit formulier kun je het UWV vragen om binnen 14 dagen alsnog een beslissing te nemen. Pas 14 dagen na deze ingebrekestelling is het UWV een dwangsom verschuldigd. Het is ook mogelijk om deze ingebrekestelling via een brief te doen.  Als het UWV na deze ingebrekestelling na 14 dagen nog geen beslissing heeft genomen kan direct beroep worden ingesteld bij de Rechtbank, afdeling bestuursrecht wegens ‘niet beslissen’.

Heb je schade ondervonden door een te late beslissing van het UWV? Dan kun je het UWV hiervoor aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheidsstelling verloopt via een andere afdeling.

Voorschot op WIA

Hoe voorziet een werknemer dan in inkomen als er nog geen beslissing is genomen? Zoals eerder genoemd in dit blog is de werkgever niet langer verplicht om het loon door te betalen. De werknemer kan over de periode dat hij in afwachting is van de WIA beslissing vragen om een voorschot van het UWV. Wordt de WIA aanvraag niet toegekend? Dan kan het UWV het geld terugvorderen.

Het spreekt voor zich dat met de lange doorlooptijd van de WIA aanvragen ook het aantal terugvorderingen is toegenomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat tijdelijk (tot en met 31 december 2023) voorschotten die niet verrekend kunnen worden met een WW-, WIA-, of bijstandsuitkering worden kwijtgescholden. Voor werkgevers die eigen risicodrager zijn (ERD) geldt dat het kwijtschelden van de (onterechte) voorschotten niet mag leiden tot een verhoogde gedifferentieerde premie. Let hier dus goed op.

Ontslag?

Er is geen sprake van een opzegverbod bij ziekte wanneer de wachttijd van 104 weken is verstreken en er geen loonsanctie is toegekend. In dat geval kan een werkgever overgaan tot het beëindigen van het dienstverband, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Veel werknemers willen echter nog geen vaststellingsovereenkomst sluiten, omdat ze nog in afwachting zijn van de WIA beslissing. Een werknemer kan hiertoe ook niet gedwongen worden. Het is voor de werkgever in dat geval ook mogelijk om bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen. Omdat er nog geen WIA beslissing overgelegd kan worden zal in dat geval uit andere documentatie moeten blijken dat er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid en dat de werknemer binnen 26 weken geen mogelijkheden heeft om de bedongen werkzaamheden, al dan niet in aangepaste vorm, te verrichten. Overleg met de bedrijfsarts of deze bereid is een zogenaamde ’26-weken-verklaring’ af te geven. Daarnaast moet er binnen een redelijke termijn geen sprake zijn van herplaatsingsmogelijkheden bij de werkgever.  Weigert het UWV de ontslagaanvraag? Dan kun je binnen twee maanden na de beslissing van het UWV een procedure starten bij de kantonrechter.

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp? Wij helpen je graag. Neem gerust contact met ons op voor advies.