Ga naar de inhoud

Cameratoezicht op de werkplek, mag dat wel?

Regelmatig krijgen wij van werkgevers de vraag of zij camera’s mogen ophangen om hun onderneming en personeel te beschermen tegen criminaliteit (denk aan diefstal of fraude), ter voorkoming van beschadiging van bedrijfseigendommen of ter controle van het productieproces. Cameratoezicht kan namelijk een handig middel zijn om dit te voorkomen en – als het toch voorkomt – om de dader(s) op te sporen. De keerzijde van cameratoezicht is dat de inbreuk op de privacy van de betrokkenen, zoals het personeel en eventuele derden die op de camerabeelden verschijnen, groot is. In dit blog wordt ingegaan op de vraag of cameratoezicht op de werkvloer is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden dit – ook na inwerkingtreding van de AVG per 25 mei a.s. – mogelijk is.

Gerechtvaardigd belang

Cameratoezicht op de werkvloer is in beginsel toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet er een gerechtvaardigd belang bestaan voor het cameratoezicht. De hierboven genoemde redenen als het tegengaan van diefstal of de bescherming van bedrijfseigendommen kan zo’n gerechtvaardigd belang opleveren. Dit gerechtvaardigd bedrijfsbelang moet vervolgens worden afgewogen tegen het privacybelang van de betrokkenen.

Het cameratoezicht mag uitsluitend ter bescherming van dit gerechtvaardigd bedrijfsbelang worden gebruikt. Dus als er op de camerabeelden te zien is dat een werknemer wel erg vaak een rookpauze neemt en daardoor veel minder productief is dan zijn collega’s, dan mogen deze beelden in beginsel niet gebruikt worden voor onderbouwing van eventuele arbeidsrechtelijke sancties.

Noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit

Verder moet het cameratoezicht echt noodzakelijk zijn om het genoemde belang te beschermen en moet dit niet op een andere en minder ingrijpende manier te bereiken zijn. Bestaat er wel een minder ingrijpende manier, dan moet je als werkgever hiervoor kiezen. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera ophangen in bijvoorbeeld het toilet of een kleedkamer gaat te ver omdat werknemers of klanten dan ontkleed in beeld kunnen komen. Dit levert een te verregaande inbreuk op de privacy van betrokkenen op. Ook mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig.

Informatieplicht betrokkenen

Cameratoezicht is een verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de AVG is het verplicht om betrokkenen hierover vooraf te informeren.

Voor het personeel kan het gebruik van cameratoezicht op de werkplek worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in een personeelshandboek. Let wel op, als werkgever moet je vóór het instellen van het cameratoezicht eerst de (eventuele) ondernemingsraad (OR) raadplegen.

Bezoekers kunnen door middel van een duidelijk waarneembaar (waarschuwings)bordje bij de ingang van het bedrijf(sterrein) op de aanwezigheid van cameratoezicht worden gewezen. Daarnaast moet aan betrokkenen de mogelijkheid worden geboden om de camerabeelden in te zien, te corrigeren, te verwijderen en/of af te geven.

Bewaartermijn camerabeelden

De camerabeelden mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 28 dagen. De camerabeelden mogen logischerwijs langer worden bewaard, wanneer er incidenten zijn vastgelegd die het te beschermen belang hebben geschaad. In dat geval mogen de betreffende beelden worden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Externe partijen

Zijn er externe partijen betrokken bij het cameratoezicht? Bijvoorbeeld een beveiligingsbedrijf dat de camerabeelden uitleest? Zorg dan dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.

Camerareglement

Het is verstandig om het voorgaande vast te leggen in een camerareglement. In het reglement kan onder meer worden opgenomen wat het doel van het cameratoezicht is, op welke wijze het cameratoezicht plaatsvindt, wat de rechten van betrokkenen zijn en op welke wijze de camerabeelden worden bewaard. Ook kan hierin worden opgenomen bij wie betrokkenen terecht kunnen met vragen.

Contact

Heeft u vragen over het instellen van cameratoezicht op de werkvloer? Of wilt u hulp bij het opstellen van een camerareglement of een verwerkersovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!