Ga naar de inhoud

Relevante wetswijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020

Per 1 januari jl. is een aantal wijzigingen in de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving doorgevoerd. Naast de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 1 januari ook de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Daarnaast zijn ook in bestaande wetten wijzigingen doorgevoerd. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen.

1. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Vanaf 1 januari jl. geldt de WAB. Met de WAB wil de regering vaste dienstverbanden minder vast en flexibele dienstverbanden minder flex maken. De bedoeling is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Onder meer door flexibele contracten duurder te maken. En dat gaat invloed hebben op zaken zoals de ketenregeling, het ontslagrecht en de transitievergoeding. Een van de wijzigingen betreft ook de premiedifferentiatie van de WW-premie naar aard van de arbeidsovereenkomst (kort gezegd zijn de premies voor vaste dienstverbanden lager). Voor 2020 is de lage premie vastgesteld op 2,94% en de hoge premie op 7,94%.

Eerder hebben wij in onze rubriek “WAB moet je weten” de verschillende onderwerpen van de WAB al besproken. Ook is Gerard door de Academie voor de rechtspraktijk geïnterviewd over de wijziging van het ontslagrecht.

2. De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
Vanaf 1 januari jl. is een ambtenaar een ‘gewone’ werknemer. Zijn ambtelijke aanstelling verandert dan in een arbeidsovereenkomst en de ambtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door CAO’s. Het hele civiele arbeidsrecht wordt ook van toepassing.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een ambtenaar onder het ontslagrecht valt, ontslag op staande voet kan krijgen en recht kan hebben op een transitievergoeding of billijke vergoeding. Ook kan hij worden gebonden aan een concurrentiebeding, heeft hij recht op minimumloon en gelden andere regels dan in het huidige ambtenarenrecht omtrent werkgeversaansprakelijkheid. Het systeem van bezwaar en beroep verdwijnt: arbeidsgeschillen van ambtenaren worden voortaan beslecht bij de civiele rechter en niet meer bij de bestuursrechter.

De WNRA geldt niet voor alle ambtenaren. Bepaalde groepen, zoals rechters, politieambtenaren en militairen, zijn uitgezonderd van de normalisering en blijven ambtenaar ‘oude stijl’, inclusief bijzondere rechtsbescherming. Daar tegenover staat dat er ook groepen ambtenaren bij komen. Dit zijn werknemers van overheidsinstanties als het UWV, de Nederlandsche Bank en van de Sociale Verzekeringsbank die nu nog werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. In de toekomst zullen zij zowel onder het civiele arbeidsrecht als de nieuwe Ambtenarenwet vallen.

3. De AOW leeftijd
De AOW-leeftijd stijgt niet in 2020. Dit betekent dat de AOW-leeftijd in 2020 66 jaar en vier maanden blijft.

4. Verhoging wettelijk minimumloon
Zowel het wettelijk minimumloon voor volwassen als het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen vanaf 21 jaar gaat van EUR 1.615,80 bruto per maand naar EUR 1.653,60 per maand bij een fulltime dienstverband. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar hebben sinds 2019 recht op een percentage van het minimumloon, dit percentage is afhankelijk van hun leeftijd en situatie. Het overzicht van rijksoverheid is hier te vinden.

5. WNT bezoldigingsmaximum vastgesteld
Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum uit de Wet Normering Topinkomens vastgesteld op EUR 201.000,- bruto. Voor verschillende sectoren zijn onder dit algemene maximum weer specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld.

6. Verruiming werkkostenregeling
Vanaf 1 januari jl. kunnen werkgevers tot EUR 2.000,- meer aan onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. Dit is met name een voordeel voor het MKB omdat deze verruiming geldt voor de eerste EUR 400.000,- van de loonsom.

7. Indexering transitievergoeding
Hoewel de opbouw van de transitievergoeding vanaf 2020 minder snel gaat, is de maximale transitievergoeding wél verhoogd van € 81.000,- naar € 83.000,- bruto.

Contact
Meer weten over de wijzigingen in wet- en regelgeving? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!